Ağaçlı Köyü

Ağaçlı KöyüKutman Ticaret Limited Şirketi ve Kut Madencilik Anonim Şirketi, İstanbul ili, Eyüp-Gaziosmanpaşa ilçeleri dahilinde kalan alanlarda, Açık İşletme metoduyla, Kömür, Kum, Kil üretimi yapmaktadır. İstanbul ili hudutları içinde ve Kuzeybatı istikametinde, Kilyos-Karaburun arasındaki bölgede üretilen Kömürler, İstanbul halkı tarafından ''Ağaçlı Kömürleri'' diye bilinmektedir.

Kutman Şirketler Grubunun Ağaçlı Kömür Ocaklarının tarihi çok eskidir. 1908 Tarihinde çizilen eski Türkçe yazılı topografik haritada Kömür ocaklarının yeri mevcuttur. Bölgedeki Kömür üretim çalışmaları, ilk olarak 1914 yılında Almanlar tarafından İ.İ.144 No'lu İmtiyazlı Kömür sahasında yapılmıştır. Bu sahada ,İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fransızlar ve Etibank tarafından kısmi üretimler yapılmıştır. 1941-1943 yılları arasında kömür araştırmalarına yönelik olarak M.T.A Enstitüsü tarafından 70 kadar maden arama sondajı gerçekleştirilmiştir.

1950 ve 1970 'li yıllarda Kömür ve Kil araştırmaları için M.T.A Enstitüsü maden arama sondaj çalışmalarına devam etmiştir. Tüm bu çalışmalar M.T.A tarafından rapor haline getirilmiştir. Daha sonra Jeolog Dr. GZİMMER tarafından "Ağaçlı Linyit Havzasında 1950-1951 Yıllarında Yapılan Sondajlardan Elde Edilen Neticeler Hakkında Rapor" adıyla M.T.A Enstitüsü adına 1953 tarihinde düzenlenen raporda, sahada yapılan sondajlar ışığında, karşılaştırmalı bir yorum yapılmıştır. İ.İ 144 No'lu sahada 1952 yılında üretilen Ağaçlı Linyitleri sadece askeri birliklere verilmiştir. Bahsi geçen sahada Etibank tarafından yapılan çalışmalarda üretimin ekonomik olmayışı sebebiyle, İşletme İmtiyazı olan bu Kömür sahası, 20.07.1954 tarihinde 4/3520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kutman Tic.Ltd.Şti uhdesine ihale olmuştur.

1956 -1958 yıllarında, Ziraat Vekaleti, Belgrad Ormanlarının muhafazası için, İstanbul halkını Ağaçlı Linyitlerini kullanmaya teşvik etmiştir. Çünkü İstanbul'da halkın %70'i odun yakıyor, bu odunlar civar köylüler tarafından kaçak olarak ormanlardan kesilen ağaçlardan elde ediliyor ve yine kaçak olarak at arabalarıyla şehre sokuluyordu. Ormanlar kaçak kesimlerden dolayı hızla yok olmaktaydı. İstanbul ili sınırları içerisinde, Ağaçlı Kömürlerinin üretimi, kentin büyüklüğünün doğal sonucu olan büyük enerji ihtiyacı sebebiyle çok büyük önem arz etmektedir.

1973 yılında yaşanan petrol krizine kadar Kömür üretimini ruhsat sahipleri çok zor şartlar altında yürütebilmişlerdir. Petrol krizi sonucunda yerli enerji kaynaklarının önemi anlaşılmış, gazyağı sobalar yerini kömür sobalarına, fuel oil'li kalorifer kazanları ise yerini, Kömürlü kazanlara bırakmışlardır. Böylece oluşan büyük talep, can çekişme noktasındaki Kömür işletmeciliği ve sektörünü kurtarmış, ileri ki yıllarda oldukça yüksek miktarda üretim artışı sağlamıştır. Dolayısıyla yıllardır sürdürülen üretim ile İstanbul ve civar illerin enerji gereksinimlerine çözüm bulunmuştur. Dolayısıyla Kutman Bir Kamu Görevini üstlenmiştir.